SB - Strømberegning

SB-modulen gjør olexmaskinen istand til å beregne og kartlegge havstrømmer. Ved å analysere fem forskjellige NMEA-meldinger - posisjon, fart over grunnen, kurs over grunnen, sann heading og vannfart - kan fartøyets avdrift beregnes og vises som piler av variabel størrelse som peker vekk fra fartøyet i strømmens retning. Avdriften anses å skyldes overflatestrømmen. Nøyaktigheten er veldig god og begrenses bare av kvaliteten på måleinstrumentene.

I tillegg til å beregne strømmen i øyeblikket, blir verdiene lagret i kartet i en cellestruktur som minner om den som benyttes til dybdeverdier, men med en grovere oppløsning. Strømkartleggingen tar hensyn til tidevannet ved at det i en gitt posisjon lagres strømverdier knyttet til flere forskjellige deler av tidevannssyklusen bestemt av månens vinkel til jorden (den såkalte M2-faktoren). Etterhvert som fartøyet seiler omkring og samler strømdata bygges det opp et detaljert strømkart. Antatt strøm i øyeblikket vil da vises som små piler. Pilene som vises er knyttet til det tidsrommet i tidevannsfasen man befinner seg i. Det finnes en skyvekontroll for å kunne vise antatt strøm et stykke frem i tid.

Overraskende enkle instrumenter kan brukes til strømkartlegging. Dette er mulig fordi olexmaskinen gjør en svært god jobb med kalibrering av sensorene, gjenkjenning av forskjellige kortvarige målefeil og bruk av GPS-posisjoner for å kvalitetsvurdere måleprosessen.

Kalibrering

Uansett hviken type vannfartsmåler som benyttes må denne kalibreres for ikke-lineær fartsrespons grunnet varierende strømningsmønster langs skroget ved forskjellige hastigheter. Olexmaskinen har en spesialmodus hvor skipperen blir bedt om å styre langs rette, motgående kurser i forskjellige hastigheter for automatisk utarbeidelse av en korreksjonstabell for vannfarten i hele hastighetsområdet. Det samme gjelder for headingsensoren. Antagelig vil man kun trenge å kalibrere én gang under den første prøveturen (som helst bør foregå i rolig vær og sjø). Kalibreringen kan når som helst gjentas hvis man finner det nødvendig.