SB - Strømberegning

SB-modulen gjør olexmaskinen istand til å beregne og kartlegge havstrømmer. Ved å analysere fem forskjellige NMEA-meldinger - posisjon, fart over grunnen, kurs over grunnen, sann heading og vannfart - kan fartøyets avdrift beregnes og vises som piler av variabel størrelse som peker vekk fra fartøyet i strømmens retning. Avdriften anses å skyldes overflatestrømmen. Beregningenes nøyaktighet begrenses bare av kvaliteten på måleinstrumentene.

I tillegg til at havstrømmen beregnes i øyeblikket, blir verdiene lagret i kartet i en cellestruktur som minner om den som benyttes til dybdeverdier, Strømkartleggingen tar hensyn til tidevannet ved at hver lagrede strømverdi knyttes til tidevannssyklusen, bestemt av månens vinkel til jorden (den såkalte M2-faktoren).

Instumenter

Overraskende enkle instrumenter kan brukes til strømkartlegging. Dette er mulig fordi olexmaskinen gjør en svært god jobb med kalibrering av sensorene, gjenkjenning av forskjellige kortvarige målefeil og bruk av GPS-posisjoner for å kvalitetsvurdere måleprosessen.

Kalibrering

Uansett hviken type vannfartsmåler som benyttes må denne kalibreres for ikke-lineær fartsrespons grunnet varierende strømningsmønster langs skroget ved forskjellige hastigheter. Olexmaskinen har en spesialmodus hvor skipperen blir bedt om å styre langs rette, motgående kurser i forskjellige hastigheter for automatisk utarbeidelse av en korreksjonstabell for vannfarten i hele hastighetsområdet. Det samme gjelder for headingsensoren. Antagelig vil man kun trenge å kalibrere én gang under den første prøveturen (som helst bør foregå i rolig vær og sjø). Kalibreringen kan når som helst gjentas hvis man finner det nødvendig.