MBES - for beregning av topografi og bunnhardhet med multistråle-ekkolodd

Område i Muruvik utenfor Trondheim, kartlagt med
Kongsberg EM3000 og Olex med MBES

Olex software

Med tilleggssoftware MBES kan Olex motta og prosessere data fra Kongsberg EM-serien av multistråle-ekkolodd. Olex vil da beregne havbunnskart og bunnhardhet i tilnærmet sann tid.


Viktige egenskaper for Olex MBES:

Olex MBES har bl.a. vært brukt av Parker Maritime AS (tidligere Blom Maritime) i survey for Sjøkartverket.
Olex MBES ble brukt til å integrere data fra LADS Laser Airborne Depth Sounder med data fra ett EM 1002 og ett EM 3000 multistrålelodd.
Olex MBES blir også anvendt av Statoil i kartleggingen og planleggingen av rørleggingstraseer i Snøhvitprosjektet.


Olex MBES kan også brukes til postprosessering av multistråledata. Store datasett kan enkelt importeres i Olex og visualiseres på samme måte som enkeltstråledata.